นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานที่ประชุมในคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานที่ประชุมในคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาร่างกฎหมาย ดังนี้

   1. ร่างประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

    2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการแทนกรมป่าไม้ในการรับรองไม้ตามมาตรา 18/1 และมาตรา 18/2 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….

     3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดลงของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ….

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

Leave a Comment

Skip to content