นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2563 โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในการประชุม การประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือและพิจารณาแนวมางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบูรณาการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพิจารณาแผนการดำเนินงาน กรอบและระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายชล  กรมทรัพยากรน้ำ

Leave a Comment

Skip to content