นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายณฐพร โตประยูร ทปษ.กม.รมว.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายกมล นวลใย ผอ.สจป.1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม ณ ห้องประชุม สจป. 1 (เชียงใหม่) แจ่ม เวลา 10.00 น.

การดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่รับอนุญาตได้ดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการพื้นที่อื่นๆโดยนำหลักนิติศาสตร์และรัฐศาตร์ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้รับความสะดวกและผลกระทบน้อยที่สุด และให้ประชาชนที่ปฏิบัตินอกกรอบเข้ามาอยู่ในระบบด้วยการเจรจา ในส่วนของนายทุนและกลุ่มทุนต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการและเข้าใจตรงกันในการแก้ไขปัญหา แบ่งกลุ่มชาวบ้านให้ชัดเจน และพยายามนำรัฐศาสตร์มาใช้ให้มากที่สุด ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน และอธิบดีกรมป่าไม้ได้เสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อดูแลประชาชนที่ผ่านการคัดกรองและหาหลักเกณฑ์ในการดำเนินการในพื้นที่ โดยเฉพาะการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสม รวมทั้งให้เตรียมการประเมินค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนไว้ล่วงหน้าหากดำเนินการตามมาตรา 25 ครบถ้วนแล้วสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ทันที และจัดทำแฟ้มคดีแยกแต่ละรายให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 นี้

พร้อมกันนี้ท่านเลขานุการ รมว.ทส.และคณะได้ลงตรวจติดตามในพื้นที่ม่อนแจ่ม ซึ่งในการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในครั้งใหม่นี้ ให้โครงการหลวงสำรวจและจัดทำขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ราษฎรตกสำรวจและทำให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว ต่อไป

/

Leave a Comment

Skip to content