นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้า

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น ๔ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาเรื่องข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงขอปรับปรุงกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคล จากกรอบเดิมระยะเวลา ๕ ปี ขยายเป็นระยะเวลา ๕ ปี ๖ เดือน เนื่องจากต้องการสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย ครบถ้วนทุกด้าน  โดยมี ผอ. สำนักบริหารกลาง ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผอ. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน  ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content