นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรม การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกการใช้ประโยชน์ไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรม การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลจากสวนป่าเศรษฐกิจ รุ่น 2 หลักสูตร” การใช้ประโยชน์สวนไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร” ซึ่งมีผู้ร่วมเขาอบรมที่เป็น เกษตร ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินให้กับชุมชน (คทช.)เอกชน ผู้ที่มีอาชีพด้านการปลูกสร้างสวนป่า และเจ้าหน้าที่ขิงรัฐ ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมด้านการปลูกสร้างสวนป่า จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้    นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผอ ส่วนการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผอ ส่วนวิชาการและกฎหมาย สจป ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธีเปิด

Leave a Comment

Skip to content