นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณการ

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้ง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำฤดูฝน ปี 2563 ซึ่งในพิธีเปิดประธานได้มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้  เร่งดำเนินการ ดังนี้

1.ขอให้ช่วยกันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ ป่าต้นน้ำ โดยเน้นว่า การปลูกป่าเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ ต้องมีการเฝ้าระวัง ดำเนินการเรื่องไฟป่า (ให้มีความตระหนักร่วมกัน เพื่อบรรเทาการทำงานอนย่างหนักของเจ้าหน้าที่)  ถือหลักการคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

2.ใช้รูปแบบปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติด้วย และแนะนำให้ปลูกไม้โตเร็ว (เช่น กระถิน) ให้ปกคลุมพื้นที่ก่อน

3.ปลูกป่าเพิ่มป่าบนพื้นที่เขาสูงชัน

4.ให้กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่งรัดการปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ที่เสียไป  ปลูกเพิ่มเท่าใด ขอให้มีการตรวจสอบเชิงประจักษ์ ปลูกไปเท่าใด เปรียบเทียบเชิงประจักษ์ (ก่อนปลูกหลังปลูก)

ในการนี้ ได้ร่วมรับฟังการเสวนาในลักษณะจับเข่าคุย ในหัวข้อ “การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Leave a Comment

Skip to content