สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านจะนู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนฯ ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภค โดยมี รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วย นายวิชาติ ใจสมิง รักษาราชการแทน ผอ.สจป.2 (เชียงราย) ผอ.ส่วนประสานงานโครงการฯ สคร. หน.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดตั้ง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านจะนูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย” เพื่อสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ 6,914-1-06 ไร่ โดยมีแผนงานกิจกรรมครูป่าไม้ สนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

Leave a Comment

Skip to content