นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก ปกท.ทส. ให้เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อมูล

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก ปกท.ทส. ให้เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ในภาพรวมของ ทส. โดยกรมป่าไม้มี นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร. ผู้แทน สจด. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้แทน สตน. และ สฟอ. เข้าร่วมการประชุม

ด้วย ศอญ. ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มอบหมายให้ สทนช.เป็นหน่วยงานหลักรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำความรายงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นั้น โดยในส่วนของ ทส. ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งระบบ ปม. และ อส. จึงต้องจัดทำข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของประเทศในการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบให้ สทนช. รวบรวมรายงาน ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content