นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามข้อมูลและเตรียมความพร้อม

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. โดยกำหนดจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งกรมป่าไม้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ สจด.ประสานงานกับ อส. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการร่วมกัน และในส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่ม P- move ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ มี ๘ กรณี ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันมาเป็นลำดับนั้น ได้มอบหมายให้จัดทำรายละเอียดความก้าวหน้าการลงพื้นที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content