นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในการประชุม “การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าภาคตะวันออก”

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในการประชุม “การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าภาคตะวันออก” ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.สคร ผอ.สจช. ผอ.สจป.9 ชลบุรี ผู้แทน สจป.9 สาขาปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การจัด “ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าตะวันออก” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก และสนับสนุนทุกๆ ภารกิจในการแก้ไขปัญหาช้างป่าระดับพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ รวมทั้งการสั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จ (CEO ระดับพื้นที่) ที่ผ่านมาภารกิจของกรมป่าไม้ได้จัดการพื้นที่ไปในแนวทาง ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ช้าง ให้ช้างกลับเข้าสู่ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ เสริมสร้างศักยภาพแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำหรับช้างป่าเพื่อเป็นแหล่งพักช้าง ลดความเสียหายจากช้างป่าที่เกิดกับประชาชนให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่โดยรอบจะจัดตั้งเป็นป่าชุมชนที่ช้างสามารถอยู่ได้และคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย รวมทั้งในการจัดทำแหล่งน้ำและฝายชะลอน้ำให้กรมป่าไม้บูรณาการร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมจัดทำตามแผนปฏิบัติโครงการฯ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content