นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน “ประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน “ประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วประเทศ”ณ ห้องประชุมสำนักแผนฯ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ผู้แทน สจป. ทุกสำนัก และหน่วยงานปฏิบัติในการดับไฟป่าในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ

ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำนโยบายและแนวทางปฏิบัติของท่าน รมว.ทส. (วราวุธ ศิลปอาชา) โดยให้เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานภายใต้ กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และในการทำงานร่วมกับกรมอุทยานฯ จะต้องไม่มีเส้นแบ่งระหว่าง ปม. กับ อส. ให้ช่วยกันทำงานอย่างสุดความสามารถ และในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าขึ้นจะต้องเข้าไปดูและฟื้นฟู มิให้เกิดการบุกรุกเป็นอันขาด เมื่อพบการบุกรุกให้เจ้าหน้าที่ประสานดำเนินคดีร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย อีกทั้ง ได้มอบหมายให้ ผอ.สจป.และเจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจกับหน่วยงานร่วมปฏิบัติดับไฟป่า โดยเฉพาะการปรับโครงสร้าง ระยะเวลางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน อีกทั้งมอบหมายให้ผอ.สำนักในพื้นที่ติดตาม ร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอย่างใกล้ชิด

Leave a Comment

Skip to content