นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม ประกอบด้วย พระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษาฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประธานกรรมการภาครัฐ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการภาคเอกชน และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของ ทส. นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผตร.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย และนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รอง ออส. ผอ.สจป ผอ.สบอ ผอ.ทสจ. ผอ.กยผ. ผอ.กก.ทส. และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม  ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วาระการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

1. ผลการสำรวจการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่นำร่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง 6,137 ไร่ ตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว จำนวน 31,243 ไร่ ได้รับพื้นที่คืนให้รัฐ  881 ไร่ จาก ต.เมืองจัง และ  2,167 ไร่ จากตำบลนาไร่หลวง ในส่วนพื้นที่ที่เหลือ ใน 15 อำเภอ จะดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2563

2. ความก้าวหน้าการสำรวจการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขต จ.น่าน จำนวน 208,878.16 ไร่ ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ 3 พื้นที่ ได้แก่ อช.ชุนน่าน อช.แม่จริม อช.ศรีน่าน ได้พื้นที่คืน 837 ไร่ ในส่วนของ อช.ดอยภูคา และ ขป.ดอยผาช้าง จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2563

3. คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ เช่น การจัดทำวีดีทัศน์น่านแซนด์บอกซ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 และการสำรวจความคิดเห็นคนน่านเกี่ยวกับโครงการ จะทำการสำรวจในเดือน พฤษภาคม 2563 ประเด็นการจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงน่านแซนด์บอกซ์เพื่อดำเนินงาน คทช. แล้วเสร็จทั้งหมด 15 อำเภอ 142,035 แปลง 1.34 ล้านไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 1.48 ล้านไร่ (ปม. 1.13 ล้านไร่ / อส. 0.21 ล้านไร่) ประเด็นการจัดทำแนวทางหาอาชีพทางเลือก โดยต้องสามารถหาตลาดได้ เน้นคุณภาพผลผลิต ปลอดสารพิษ และประเด็นการจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ มีการสำรวจนำร่องในหลายพื้นที่ และจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 83 โครงการ งบประมาณ 1,559.44 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเป็นอันดับแรก และการจัดการน้ำต้องทำเป็นระบบ ทั้งนี้ ท่าน รมว.ทส. ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของ น่านแซนด์บอกซ์ อย่างเต็มที่ และในส่วนของ อปม. เสนอที่ประชุมให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ถูกบุกรุกหลังปี 57 (หลังคำสั่ง คสช. 66/2557) ต้องไม่ให้ร่วมอยู่ในโครงการ คทช. โดยเด็ดขาด

Leave a Comment

Skip to content