นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม “ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ ในสังกัดทส.”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม “ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ ในสังกัดทส.” พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขาฯ รมว.ทส นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. รองปกท.ทส. ผู้ตรวจราชการ อธิบดี และผู้บริหารระดับสูงในสัง ทส. เข้าร่วม

ในการประชุม ท่าน รมว.ทส. และ ท่าน ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ สรุปได้ดังนี้

1. การลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ให้ติดตามและให้ทุกหน่วยงานนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการแก้ไขให้เกิดผลโดยเร็ว

3. ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบก ทางทะเล โดยให้ติดตามผลการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบในห้วงเวลา เดือน ก.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน

4. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็นรายจังหวัด และกำหนดแผนปฏิทิน ตารางเวลาให้ชัดเจน ให้เห็นถึงเป้าหมาย และผลสำเร็จดังเช่นโครงการ Nan Sandbox

5. มาตรการป้องกันไฟป่าโดยให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ใช้โดรนบินลาดตระเวนตลอด 24 ชม.

อีกทั้ง งานที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกๆ พระองค์ ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเสมอ  และให้รายงานผลงานที่ได้ดำเนินงานในระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมาพร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้จัดทำปฏิทินการทำงานของแต่ละหน่วยงานโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ครึ่งปีแรก (Q1 ม.ค.- มี.ค. , Q2 เม.ย.- มิ.ย.) และครึ่งปีหลัง (Q3 ก.ค. – ก.ย. , Q4 ต.ค.- ธ.ค.)

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนเข้าร่วม ในงานจะต้องมีสาระ จัดงานอย่างกระชับ อย่าให้ประชาชนที่เข้าร่วมใช้ระยะเวลานานเกินควร แต่ได้ประโยชน์รวมทั้งให้เกิดความประทับใจและใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุด

ทั้งนี้งานสถานการณ์รวดเร็ว กระชับถูกต้อง โดยให้รายงานต่อผู้บริหารให้ทราบทันที และได้เน้นย้ำให้ทำงานควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงการทำงานในภาพรวมของ ทส. ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content