นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Transformation

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Transformation ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี และนางสาวกัลยรัตน์ นันทนาวิกุล วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมในด้าน Digital Technology ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้เห็นถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จำเป็น หลักการจัดการเพื่อให้องค์กรเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องโครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการทำงาน การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถทำ Digital Transformation ที่ทำให้เกิดปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจน สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานขององค์กร และนำพาองค์กรก้าวทันในยุค Thailand 4.0

Leave a Comment

Skip to content