นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content