นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2653 เวลา 10.00 น. ณ ฐานบัญชาการเหยี่ยวไฟ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ. สปฟ. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป. ที่ 3  (ลำปาง) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สจป. ที่ 3 สาขาแพร่ นายดุลยฤทธิ์ ฤทัยอรุณรัตน์ ผอ. ส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยให้จัดตั้ง “War Room” เพื่อประสานงานกับจังหวัด และให้ซักซ้อม จำลองสถานการณ์เกิดไฟป่าเพื่อให้ “รับแจ้งเหตุรวดเร็ว สั่งการรวดเร็ว และเข้าดับไฟรวดเร็ว” ปัญหาของการดับไฟป่า คือ การเข้าถึงพื้นที่ช้า จึงต้องซักซ้อมความเข้าใจกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และให้ชุด  Small Unit  ออกลาดตระเวน เฝ้าระวัง และจับกุมผู้จุดไฟมาดำเนินคดีให้ได้ และนำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพฤติกรรมไฟของปีที่ผ่านมา มาใช้วางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำพื้นที่เป้าหมาย

 นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล โดยได้นำความห่วงใยของท่าน รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบ้ติงาน พร้อมทั้งได้บินตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันโดยเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

Leave a Comment

Skip to content