นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“กรมป่าไม้ ซักซ้อมแนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ โดยได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดที่ดินทำกิน ภายใต้โครงการ คทช. จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน สำหรับโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (onemap) ซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และกรมป่าไม้จะต้องดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการด้วย ภายหลังการมอบนโยบาย อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้แทนจากสำนักงานทั้ง 4 ภาค เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content