นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในการมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขาฯ รมว.ทส. นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายภูมิรักษ์ ชมแสง รอง ผอ.สำนักงบประมาณ และผู้บริหารระดับสูงสังกัดทส. ร่วมประชุม ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

รมว.ทส. มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำของบประมาณโดยเน้นการบูรณาการทำงาน แต่ละกรมและหน่วยงานต้องบูรณาการหน้าที่ต่างๆ การจัดทำงบประมาณต้องมองภาพรวมเป็นกระทรวง น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านจิตอาสาพระราชทาน เร่งรัดโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้พี่น้องประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน ทส. เน้นย้ำด้านการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เร่งรัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน  และการบริหารจัดการประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ทส. ที่ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของ ทส. เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งช่วงท้าย ท่านรอง สงป. ฝากแนวทางในการของบประมาณ ว่าต้องมีความพร้อมของข้อมูลที่สามารถตอบคำถามให้ได้ 3 ข้อ คือ 1. ขอเงินทำอะไร (ภารกิจ) 2. ใช้เงินเท่าใด (เม็ดเงิน) และ 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  (KPI) คืออะไร

สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป.) เพื่อส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนฯ (แบบ สงป.) ในส่วนคำของบประมาณฯ พ.ศ 2564 ให้ทุกหน่วยงานจัดทำและส่งให้ ทส. ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 เพื่อที่จะส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content