นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  ซึ่งในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง

1. คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 586/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

2. แนวทางและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง

– มติ ครม. 28 กุมภาพันธ์ 2555

– ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

– มติ ครม. 25 ธันวาคม 2561

3. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

และนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การตรวจสอบและรับรองผลการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content