นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 “

วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 1 ศุนย์การค้าเซนต์ทรัลพลาซา เวสก์เกต จังหวัดนนทบุรี  อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผุ้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  พร้อมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจประชาชน” โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้กรมป่าไม้ ได้รับเกียรติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้นำนิทรรศการเกี่ยวกับการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้นำกล้าไม้คุณภาพดี มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งแนะนำการปลูกต้นไม้ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการหาข้อมุลเกี่ยวกับต้นไม้ ในการนี้ รองอธิบดีกรมปาไม้ ขึ้นรับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานจากประธานในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content