นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ในการประชุมการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content