นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปรายการ”เคลียร์คัด ชัดเจน” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ในประเด็น “อนุรักษ์ผืนป่า  บูรณาการสังคมไทย” โดยมี นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะเผยแพร่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันอังคารที่ 24 ธ.ค 2562 เวลา16.00 น. – 16.30 น. โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวถึงสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน ปัจจัยของการทำลายป่าไม้ ทั้งยังกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีในการป้องกันรักษาป่า การตรวจจับ และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดแนวทางการแก้ไขในระยะฉุกเฉิน และการป้องกันเชิงรุกในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล  รวมถึงการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงวิกฤตของป่าไม้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลผืนป่าและร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยในช่วงปีใหม่นี้ทางกรมป่าไม้ได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์กล้าไม้เป็นของขวัญวันปีใหม่ สามารถรับได้ที่อำเภอทุกอำเภอ

Leave a Comment

Skip to content