นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายธัญญา  เนติธรรมกุล ออส. ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้  ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน ราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน ตลอดจนเยาวชนและประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ยังได้นำกล้าไม้มาแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content