นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้

จากการที่รัฐบาลได้แก้ไขมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในดินกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ไม้สงวนหวงห้าม ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากที่มาขอรับกล้าไม้ ที่กรมป่าไม้แจกจ่ายเพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเอง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาจำนวนกล้าไม้ไม่เพียงพอสำหรับแจกจ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายในปี 2563 รองอธิบดีกรมปาไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรมปาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่าย ให้กับประชาชน โดยที่ประชุมได้มีมติให้ให้หน่วยงานที่ผลิตกล้าไม้ทั้งหมดในภาพรวมของกรมป่าไม้ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 127 ล้านกล้า เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บเมล็ดไม้มีค่าสายพันธุ์ดีจากแม่ไม้ที่มีคุณภาพดีในทุกพื้นที่และรายงานให้กรมป่าไม้ทราบทางระบบไลน์กลุ่มทุกสัปดาห์ รวมทั้งรายงานตามแบบฟอร์มการสำรวจแม่ไม้ที่กำหนดส่งทุกวันที่ 30 ของเดือนให้ทราบโดยเคร่งครัดต่อไป

Leave a Comment

Skip to content