นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR”

นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม การฝึกอบรมรวม 3 วัน ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการประชาสัมพันธ์ในโลกยุคดิจิทัล การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการผลิต การเผยแพร่ในรูปแบบง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนจิตวิทยาการสื่อสาร การวิเคราะห์ การอธิบายความในเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน เกิดความเชื่อมั่น และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content