การประชุมหารือ แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. นายปราโมท ห่านวิไล ผอ.กพร. ผู้แทน ศูนย์บริการประชาชน ผู้แทน สผส. และผู้แทน ศทส. ร่วมประชุม

ตามที่มีคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4252/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ให้ศูนย์บริการประชาชนสังกัดสำนักบริหารกลาง โดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารงานกลางจึงจัดให้มีการประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว โดยในที่ประชุม อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งให้ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานของศูนย์บริการประชาชน ให้บริการด้วยความเต็มใจ พูดคุยให้ประชาชนรู้สึกไว้วางใจ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ พร้อมทั้งจัดบรรยากาศให้เหมาะกับการบริการประชาชนที่มารับบริการด้วย ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้พัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และศูนย์ดำรงธรรม ให้จัดตั้งทีมงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในทุกสำนักเพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำ Workshop เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของศูนย์บริการให้พร้อมบริการประชาชนอย่างแท้จริง

Leave a Comment

Skip to content