นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมปวารณาถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีพระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวมียอดเงินถวาย จำนวน 2,289,098 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งทางกรมป่าไม้ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้

สำหรับวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เดิมเป็นวัดเล็กๆ 2 วัด ชื่อ วัดโพธิ์เงิน และวัดโพธิ์ทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้รวมวัดสองวัดเป็นวัดเดียวกันเมื่อปี พ.ศ. 2443 และพระราชทานนามว่า วัดอ่างทอง มีพระอุโบสถที่งดงาม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธานคู่ที่มีความงดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจกสีและหมู่กุฏิทรงไทยสร้างด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Leave a Comment

Skip to content