นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยพระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญวาส จ.น่าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการพื้นที่จังหวัดน่าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมวิชชาคาม ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่

1. คณะอนุกรรมการด้านการจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่

2. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

3. คณะอนุกรรมการหาแนวทางการส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ และอาชีพตามแนวทางพระราชดำริสร้างป่าสร้างรายได้

ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เสนอแผนงานและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน คทช. ในพื้นที่จังหวัดน่านในพื้นที่นำร่อง 2 พื้นที่ ได้แก่ที่ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง และ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว และการดำเนินงานในภาพรวมของทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้กำลังใจคณะกรรมการน่านทุกคนในการทำงานและสำรวจฐานข้อมูลชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า เนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาและต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันไป โดยหัวใจสำคัญคือการฟื้นฟู รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน-ป่าไม้ ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย และปรับคืนพื้นที่มาเป็นสภาพป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ รวมถึงให้ประชาชนต่างพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ

Leave a Comment

Skip to content