นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางดารปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเร่งรัดการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานให้มีความเรียบร้อยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ด้านพระราชดำริ มาพบปะพูดคุยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจ ทั้งยังขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน มุ่งมั่น และสอดประสานกัน โดยให้ยึดถือองค์กรเป็นหลัก เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

Leave a Comment

Skip to content