นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2562

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน 9 เรื่อง

1.  เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่บุกรุกโดยระบบพิทักษ์ไพร

3. เรื่อง การเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหา และรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน

4. เรื่อง ข้อมูลต้นรวงผึ้ง (บทสรุปที่ถูกต้อง)

5. เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

6. เรื่อง การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ

7. เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

8. เรื่อง รายงานความคืบหน้า หลังจากพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

9. เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่อง ของขวัญปีใหม่ โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ เพื่อมอบให้ประชาชนเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563

Leave a Comment

Skip to content