กรมป่าไม้ รวมพลคน คทช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเรื่อง คทช. ในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มีดำริให้ กรมป่าไม้นำพื้นที่ คทช. ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ โดยให้นำประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วประเทศ ได้มาศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรมป่าไม้ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง “การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน ณ อบต. แม่ทา อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่   เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย  โดยนำชุมชนแม่ทา อ.แม่ออน  ที่เข้าร่วมโครงการ คทช. เป็นต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จจริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปดำเนินการการต่อในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   ซึ่งโครงการดังกล่าวได้นำผู้นำชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนรวม 150 คน ได้เข้ามาศึกษเรียนรู้การปฏิบัติงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน เรียนรู้ทั้งเรื่องไม้มีค่า  ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าโดยแบ่งการศึกษาดูงานเป็น 2 กลุ่ม  ได้ศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ ร่วมเสนอปัญหาอุปสรรค และร่วมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานจากการลงพื้นที่จริง โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

Leave a Comment

Skip to content