กรมป่าไม้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คทช.)

นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ อบต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  บรรยายสรุปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย คทช. ในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วประเทศ ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนอำเภอแม่ทา ซึ่งกรมป่าไม้ได้เลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบภายในห้องประชุม อบต.แม่ทา

ภายหลังได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงเกษตรกร  ครอบครัวนางบัวใส  กันธะดา    เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในโครงการ คทช.  นำพื้นที่  7 ไร่ ทำเกษตรอินทรีย์  สามารถสร้างได้ ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน  ควบคู่กับการปลูกไม้มีค่าในที่ดิน   และอีกหนึ่งเกษตรกรที่สามารถสร้างหลักประกันเงินกู้จากการปลูกไม้สักจำนวน 800  ต้น บนที่ดิน 4 ไร่ ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ คทช. ของนางจันทร์ฉาย คำดา  โดยมีความตั้งใจจะส่งต่อแปลงไม้สักให้เป็นมรดกสู่ลูกหลานในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content