สำนักแผนงานและสารสนเทศ เชิญหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางประชุมหารือและเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2562) สำนักแผนงานและสารสนเทศ เชิญหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางประชุมหารือและเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ โดยมี นายปรมินทร์ วงค์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักในสังกัดส่วนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลในการชี้แจงงบประมาณของกรมป่าไม้ พร้อมทั้งให้ทุกๆ หน่วยงานจัดเตรียมรายละเอียดในประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจะนำไปใช้ในด้านใด และที่สำคัญประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่กรมป่าไม้ดำเนินการอย่างไร ต่อมานายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงาน เตรียมการจัดทำคำชี้แจงที่เข้าใจง่าย อธิบายให้เห็นถึงความยุ่งยากในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนความสำคัญของงบประมาณที่กรมป่าไม้รับจัดสรรเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content