พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานฯ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เพื่อเร่งขับเคลื่อนดำเนินการใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 วางเป้าหมาย ให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน 15,000 ป่าชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 18,000 หมู่บ้าน และจะมีพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการป่าชุมชน เพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี ภายใต้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์โอทอปของป่าชุมชนเนินพระ จ.ระยอง ที่นำมาจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content