นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562  นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน ประจำปี 2562 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น โดยมี นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์ของโครงการฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์  รองปลัด ทส. ผู้บริหารในสังกัด ทส. ผู้บริหารของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  และเครือข่ายป่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2562 มีป่าชุมชนที่เข้ารับรางวัล 8 ป่าชุมชน ดังนี้

– รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ป่าชุมชนบ้านปี้ จ.พะเยา รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรองชนะเลิศอีก 3 ป่าชุมชน

– รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน : สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จ.แพร่ และรางวัลรองชนะเลิศอีก 3 ป่าชุมชน

นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” รวม 147 ป่าชุมชน ซึ่งนับเป็นโครงการต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้วยแนวคิดการปลูกป่าในใจคนและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชน  ทั้งนี้ กรมป่าไม้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนป่าชุมชนให้ถึง 10 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี

Leave a Comment

Skip to content