นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (zero-waste cup)

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (zero-waste cup) โดยมีนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีในการบูรณาการร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดใช้ถุงพลาสติกในการเพาะชำกล้าไม้ ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการเพาะชำกล้าไม้ และศึกษาระยะเวลาการย่อยสลายของแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ หรือ zero-waste cup ว่ามีความเหมาะสมกับกล้าไม้ชนิดใด นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนสำหรับการเพาะชำกล้าไม้ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางการผลิตกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการนำแก้วกระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ หรือ zero-waste cup ที่สามารถย่อยสลายได้มาทดลอง โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนแก้วที่ผ่านการใช้งานแล้วมอบให้กรมป่าไม้มาเพาะชำกล้าไม้ในศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 3 แห่ง คือ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา

Leave a Comment

Skip to content