การสัมมนา “ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการเสวนา “ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ วุฒิสภา ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟัง ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รอง อทช. และนายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผอ.ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อส. ร่วมให้ข้อมูล

การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ตามกรอบของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกฎหมาย ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการประสานนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในการนี้อธิบดีกรมป่าไม้นำเสนอข้อมูลที่กรมป่าไม้ปฏิรูปการดำเนินการในด้านการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าโดยการปรับปรุงกฎหมาย และการสร้างระบบการรับรองแหล่งกำเนิดไม้ การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน สนับสนุนให้คนที่อยู่รอบๆ ป่าได้ประโยชน์จากป่าไปพร้อมกับการดูแลป่า การบริหารจัดการคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าตามแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และเงื่อนไขการอยู่ในพื้นที่ป่าของแต่ละกลุ่มบุคคลและประเภทของพื้นที่ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าปัจจุบันกรมป่าไม้ทำงานโดยเอาความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง และข้าราชการต้องปฏิบัติงานด้วยหัวใจที่รักประชาชน ตามที่ท่าน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้ให้หลักการทำงานไว้

Leave a Comment

Skip to content