นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแบ่งส่วนภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแบ่งส่วนภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 3 เรื่องคือ

1 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3040/2562 ลว. 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ สจป. 6 สาขานครพนม

2 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3195/2562 ลว. 20 กันยายนา พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้จัดตั้งสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

3 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3335/2562 ลว. 27 กันวายน 2562 เรื่อง การแบ่งงานภายใน สจป. 1-13 และ สจป. (สาขา)

รวมถึงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) ของกรมป่าไม้ เพื่อให้การทำงานของกรมป่าไม้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content