นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยม “ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า”

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยม “ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” ณ ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรษพัฒน์ ปลัด ทส. และผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมงาน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานให้ทราบว่าการจัดค่ายเยาวชนดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไม้ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรในช่วง 3 Generation กับเยาวชนรุ่นใหม่

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนให้ช่วยกันดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ เยาวชนรุ่น XYZ เปรียบเสมือนเป็นต้นกล้าที่ได้เพาะปลูกไว้ เพื่ออนาคตข้างหน้า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลป่าไม้ การจะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องคำนึงถึงผลกระทบให้รอบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์  ต่อจากนั้น ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรงเรียน และปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกในบริเวณอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สำหรับกิจกรรมสุดท้ายก่อนปิดค่ายเยาวชน XYZ รักป่า อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทให้ทุกคนตระหนักว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นหน้าที่ของทุกคน เพื่อส่งต่อทรัพยากรป่าไม้สู่รุ่นต่อไป

Leave a Comment

Skip to content