นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูงของ ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดย รมว.ทส. ได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ข้อสั่งการจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และข้อสั่งการในโอกาสต่างๆ โดยแยกติดตามตามกลุ่มภารกิจของกระทรวงฯ ทั้ง 3 ภารกิจ คือ ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

Leave a Comment

Skip to content