นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และพันตำรวจตรี ดร.ชวนัถ เจนการ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  ให้การต้อนรับพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และพันตำรวจตรี ดร.ชวนัถ เจนการ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในการส่งเสริมสันติวัฒนธรรมและการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการป้องกันแก้ไขความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี ผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักกฎหมาย สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมหารือและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content