นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(ว10/2548)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(ว10/2548) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อดำเนินการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมป่าไม้ โดยมีนายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นางนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนสำนักส่วนกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

Leave a Comment

Skip to content