นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ (Workshop on Knowledge Management and Development on International Forestry Cooperation within ASEAN Region and Beyond) โดยมีนายสภทล์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 50 ราย เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการป่าไม้ อาคารกริต สามะพุทธิ ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและโลก และยังเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของกรมป่าไม้ จะได้รับข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Comment

Skip to content