นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนฯ จากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินปลูกป่าทดแทนให้กับ กรมป่าไม้ จำนวนเงิน 7,228,000 บาท (โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น 4) เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนฯ จากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะฯ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนฯ ทั้งนี้ เพื่อการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถปลูกป่าทดแทนได้ เนื้อที่รวมจำนวน 600 ไร่ ในท้องที่จังหวัดเลย ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content