นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุม จัดแสดงนิทรรศการ และแสดงผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้อย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” และการหาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง ภายใต้หัวข้อ “ช้าง คุณค่าแห่งชีวิต” โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content