นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารกลางในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารกลางในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้บุคลากรของสำนักบริหารกลางได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในงานด้านต่างๆ ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณธรรม สร้างวินัย และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารกลางเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content