รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้

สืบเนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เชิญหน่วยงานส่วนกลางทุกสำนัก และเชิญสำนักส่วนภูมิภาคประชุมผ่าน VDO Conference เพื่อเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร ซึ่งจากการประชุมได้รับทราบว่าในขณะนี้มีหลายสำนักที่ยังคงมีงบประมาณที่ยังไม้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นจำนวนหลายสำนัก ซึ่งประธานในที่ประชุมมอบหมายให้แต่และหน่วยงานยืนยันว่าจะสามารถใช้จ่ายได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ และได้กำหนดมาตรการไว้หากหน่วยงานใดใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันและส่งผลให้งบประมาณถูกพับไป ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศปรับลดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2663 ลงไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเฉพาะรายการสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่เหลือจำนวน 2 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562 ขอให้ทุกสำนักให้ความสำคัญกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการเบิกจ่ายของแต่ละสำนัก พร้อมแจ้งปัญหา อุปสรรคให้อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content