นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกท่าน ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน

กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกท่าน ร่วมรับการฝึกระเบียบวินัยพื้นฐาน โดยจิตอาสา 904 เพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการในการแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการ และเครื่องแบบต่างๆของกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความภาคภูมิใจและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน โดยในวันนี้ มีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมฯ

Leave a Comment

Skip to content