นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมป่าไม้ เข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2562 ภายใต้ โครงการ Our Khung BangKachao ซึ่งเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่ราชพัสดุ ทั้ง 564 แปลง 1,276 ไร่ โดยใช้หลักความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เพื่อรักษาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวตามวัตถุประสงค์ ภายใต้แนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทั้งพื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่ของเอกชน โดยร่วมมือกับส่วนราชการทุกหน่วย องค์กรเอกชน กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียวในโอกาสต่างๆ โดยกรมป่าไม้จะอำนวยความสะดวกจัดหากล้าไม้ที่เหมาะสมให้ และในโอกาสมหามงคล ที่รัฐบาลโดยกรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงพื้นที่ 974 ซอยวัดราษฎร์รังสรรค์ 1 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content