นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดและลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดและลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรม อบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ณ วัดบ้านสันพัฒนา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นระหว่างกรมป่าไม้ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยจะนำร่องดำเนินการโครงการในระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตลอดจนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและวางแผนการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปจากนั้นผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านสันพัฒนา บริเวณสะพานบุญและทางขึ้นเขา

Leave a Comment

Skip to content